Минералната вода

Минералната вода
На пазара има много типове бутилирана вода. Обикновено типовете вода се категоризират по техния извор и начина на обработка. Принципно водите се обработват с ултравиолетови лампи или озон, с цел дезинфекция. Ползваните методи за дезинфекция се избират по инертността им, а именно по невъзможността да оставят следи (вкус, мирис) в продукта. За разлика от тези процеси на дезинфекция, ползването на хлор оставя мирис във водата.
Някои от типовете води са: вода обогатена на флуор, изворна вода, минерална вода, пречистена вода, естествено газирана вода.
Ако водата излиза на земната повърхност с температура над 20 градуса по Целзий, тя се класифицира като минерална. Изворната вода извира под тези градуси. В минералната вода не се добавят допълнително минерални соли. Пречистената вода се произвежда чрез дейонизация, дестилация, обратна осмоза, намаляване на алкалността, фина филтрация, пречистване с активен въглен и др. Пречистената вода може да се нарече също деминерализирана. Естествено газираната вода съдържа същото количество въглероден диоксид както в извора. Въглеродния диоксид може да бъде премахнат след третиране от производителя. Изворната вода е обикновената трапезна вода - тя не е минерална и не подлежи на никакви подобрителни процеси, освен дезинфекция.
В изворните води, които са обикновено с ниска минерализация, не присъстват вещества с хранително-физиологично действие. Всички типове води - минерални, изворни или трапезни, съдържат различни количества йони. Катионите - натриеви, калиеви, калциеви, магнезиеви, железни и др. са положително заредени; анионите - флуоридни, хлоридни, сулфатни, карбонатни, хидрогенкарбонатни и др. са отрицателно заредени. Йоните съдържащи се във водата определят физиологичното и действие, както и нейния вкус.
Хидрогенкарбонатите в минералните води помагат за нормализиране на стомашната секреция, подобряват перисталтиката на стомашно-чревния тракт и имат прочистващо действие. Сулфатите леко дразнят стомашната лигавица и имат умерено слабително действие. Водите с висока концентрация на хлориди засилват секрецията на стомашен сок, което повишава киселинността в стомаха. Флуоридът се усвоява до опрделена степе и може да помага за здравината на зъбите и костите. Има данни, че магнезиевите йони снижават нивото на холестерола.
Тъй като минералните води не трябва да се пият непрекъснато, те се препоръчват само за профилактика и лечение на определени заболявания след консултация с лекар. Не е правилно да се купуват произволни минерални води и да се пият продължително време - това води до натоварване на хомеостатичния апарат (жлези, бъбреци).
Параметър, който е важен при консумация на минерални води е общата минерализация. Този критерии показва общата концентрация на разтворени соли във водата и се изразява в милиграми на литър (mg/L). Пример: 255 mg/L, 700 mg/L и т.н. Колкото тази величина е по малка, толкова по-често водата може да се ползва за пиене без да повлияе неблагопритно функциите на някои органи. В Европа повечето води са с повишена обща минерализация (над 1000 mg/L) и е сравнително трудно да се избере трапезна вода. В България повечето минерални води са с обща минерализация под 300 mg/L.
Определени йони са от голямо значение за избора на трапезна или минерална вода. Например количеството разтворени натриеви катиони е хубаво да е под 20 mg/L. В повечето води на българския пазар това количество е около 65-75 mg/L. От анионите са интересни йоните на метасилициевата киселина. Те се съдържат, в т.нар. силикатни води и тяхното действие е бактериостатично до бактерицидно в стомашно-чревния тракт.

Минерални води с висока концентрация на флуорид

Характерна особеност на многобройните български минерални води е ниското съдържание в тях на разтворени соли, което определя тяхната ниска минерализация, високата температура при поява на земната кора, наличието на много разнообразни и полезни за здравето есенциални компоненти - метасилициева киселина, високата концентрация в тях на йоните на флуоридаи др. Няма друга съставка на водите за пиене, която да предизвиква толкова противоречиви мнения и становища през годините - включително от възхвала и до пълно отрицание, както е флуорида.
Характерно за българските минерални води още е изключително високата им природна чистота и устойчивост във времето, както и наличието на разнообразни съставки с хранително физиологично и лечебно профилактично действие.
Една голяма група минерални води, преобладаващи у нас, както отбелязахме, са слабоминерализираните, съдържащи флуорид, които могат да бъдат внедрени широко за кариеспрофилактика. Край с. Овощник блика уникалната слабоминерализирана термална минерална вода с 25 мг/л флуорид. Флуоридсъдържащи минерални води има в Павел Баня, Ягода, Якоруда, Столетово, Сандански, Велинград, Добринище, Съдиево, Песнопой. Минералните води в района на София - Централна баня, Банкя, Железница, предлаганите в търговската мрежа бутилирани минерални води Хисар, Девин, Чепино-Велинград, Горски Пункт- Велинград, Рударци, Търговище, Невестино, Неврокоп съдържат, съгласно действащите у нас нормативни документи, между 1.0 и 5.0 мг/л флуорид. Те се означават още като трапезни минерални води и могат да се използват като питейни, за утоляване на жаждата без ограничения. Всички тези минерални води по своите основни показатели отговарят на изискванията за питейни води, не обременяват с нежелани примеси и могат да намерят дозиран прием по препоръка на лекар или стоматолог за кариес профилактика при деца и подрастващи. Ще се спрем на някои от проучванията, направени през многогодишната ни научно-изследователска дейност върху флуорните минерални води на страната.

Минерална вода от Овощник
Известен през турско време и каптиран примитивно, извор на 5 км. от Казанлък, е първият предвестник на известните Казанлъшки бани, познати днес като минерални води в с. Овощник. Около този извор са открити останки от старинни тракийски находки, което дава основание да смятаме, че минералната вода е позната и използвана от древни времена. През земетресението в 1928 г. избликва нов извор с по-високаи температура и дебит.
Минералните извори са каптирани през 1934/1935 г. Дебитът им е бил нисък и са се експлоатирали чрез помпиране. Направените сондажи през шестедесетте години разкриват една уникална високодебитна минерална вода с изключителна концентрация на флуорид и метасилициева киселина, с температура 51о и ниско съдържание на разтворени минерални вещества.
Освен съществуващите стари извори, новите сондажи увеличават значително дебита на находището и дават визможност за използване на минералната вода в разнообразни аспекти. Като цяло, минералните води от извори и сондажи нямат значими отклонения в основната си физико-химична характеристика, което говори за общ произход от защитено подземно находище. Водите от познатите водоизточници - извори и сондажи, са хипертермални, слабоминерализирани, хидрокарбонатно-сулфатни натриеви, флуорни и силициеви, без санитарно химични признаци на замърсяване.
Високата концентрация на флуорид е най-висока сред минералните води в Европа и прави водата единствена в европейски мащаб като едно изключително ценно средство в борбата срещу социално значими заболявания, каквото е остеопорозата. Водата има основно място и като кариес профилактично средство.
Минералната вода от Овощник има стабилни в границите на нормите физико-химични показатели и свойства (+20 %). Проучвания в продължение на повече от 50 години показват постоянство в основната й физико-химична характеристика. Минералната вода от Овощник запазва своите показатели и свойства през расличните годишни сезони. Водата е със запазена характеристика и след съхранение в бутилиран вид в продължение на един дълготраен престой от повече от две години..
Изследванията за стабилност по сезони са направени от нас във връзка с изработване на един от първите стандарти в Европа - БДС 14947-80 “Български питейни минерални води” за проучване на минералните води и срока на съхраненията им след бутилиране. Аналитичните резултати показаха, че минералната вода практически е стабилна, независимо от годишното време, от честота на валежите, от температурните отклонения и други климатични особености.
Проучвания след престояване на Л. Владева и Г. Загорски показват, че до 5 месеца след напълването водата е бистра, безцветна, без мирис, с приятен вкус. По-късно се появява утайка, без това да влияе върху концентрацията на флуорните йони до престояване повече от две години.
Минералната вода от Овощник съдържа ниски концентрации сероводород. Определен от нас на водоизточника е 1.5- 1.8 мг/л. При тези незначителни концентрации и общия физико-химичен състав на водата не е наложително обезателно да се прибегва до технологичното му отстраняване чрез озониране. При пълнене в контакт с въздух, поради наличие на кислород, при сравнително ниското рН на водата (8,4-8.6) става окисление на сероводорода. Утайката, която се получава при престояване, освен ферихидроокис, съдържа и елементарна сяра, която при филтруване може да бъде елиминирана. Изграждане на водоналивно предприятие на място, след актуализиране на изследванията на водоизточника, по всяка вероятност ще наложи озониране.
Минералната вода от Овощник е включена в БДС 14947-80 “Води натурални минерални питейни” като лечебна вода и независимо, че този стандарт не е задължителен, водата е подходяща за профилактика на кариес и остеопороза.
По всички изследвани показатели, с изключение концентрацията на флуорид, минералната вода от изворите и сондажите в Овощник и специално сондаж 3, отговарят на изискванията на Директивата на ЕС за бутилирани минерални води и нормативните уредби у нас и в европейските страни. Съдържанието на микрокомпоненти е значително по-ниско от допустимите нормирани стойности. Измерената стойност на радона причислява минералната вода към слабо до средно радиоактивните.
Минералната вода от Овощник е едно уникално богатство, което трябва да се използва пълноценно. Основни степенувани предназначения за използване на минералната вода са следните:
- външно балнеолечение
- питейно балнеолечение
- бутилиране на лечебна минерална вода
- приготвяне на концентрати за балнеолечение - външно (електрофореза на след фрактурни състояния при забавено калусообразуване) и питейно (кариеспрофилактика и остеопороза)
- като енергетичен източник. Утилизацията на геотермалната енергия в национален аспект трябва да бъде стимулирано и давано с преференции за технологични нужди на предприятия, при наличие на свободен дебит и готовност на потребители.
Минералната вода от находището в Овощник не може да се използва за бутилиране за неограничено пиене, поради наличие на висок флуорид. По принцип е възможно редуциране на флуорида от водата, както това се прави в Австрия (напр. при минералната вода от Бад Гащайн). Корекция на флуорид у нас, обаче, не е разрешена законово, тъй като нито българските нормативи, нито Директивата на ЕС 777/80 с допълненията й , не разрешават намаляване концентрацията на флуорида. По непотвърдена информация такива бутилирани води не могат да се изнасят вън от страната, в която се бутилират.
Минералната вода от Овощник може да се използва в натурален вид както и под форма на концентрат още
- като кариеспрофилактично средство, напр. за осъществяване на национална програма за профилактика на кариеса при деца и подрастващи
- за профилактика на остеопороза.

Минерални води от Павел Баня
В един от най-старите курорти в страната - Павел Баня, са известни седем естествени извори, ползвани от незапомнени времена. Те са с различна температура и дебит, но имат близки физико-химичните показатели и свойства. Изворите са известни под различни имена: Кадемлия, Жабарника, Малкия гьол, Големия гьол, Добрева чешма, Стублата и река Тунджа. В района на курорта са намерени останки от стара банска сграда, датираща, вероятно, от римско време. През 1959 г. са прекарани няколко сондажа, с които е увеличен дебита на находището. На територията на курорта е изградена помпена станция. Тя събира почти цялото количество минерална вода и го насочва към потребителите- санаториуми и почивни станции, в които се лекуват хиляди болни.
Физико-химичният състав на минералната вода е проучван в началото на века от Т. Иванов, А. Азманов, П. Пенчев, а в по-ново време след 1956 г. от Й. Меламед, В. Куситасева, Г. Загорски, Л. Владева и др., включително с анализи на водоизточника. Тези проучвания дават една детайлна картина на находището, която в обобщен вид ще представим.
Съдържанието на основните съставки на водата, проследени от 1936 г. до днес, са представени на табл. 1. Изследвания на основния характер на минерална вода от Павел баня в различни години Табл. 1 (мг/л)
ТАБЛИЦА 1

Година Минер. F Cl SO4 HCO3 Na Ca Водоизточник
1936 640 12 10 19 337 143 8 Кадемлия
1946 639 12 11 19 337 143 8 Извор
1952 647 18 12 17 356 160 8 М.г.,г.г., жаб.
1952 660 18 12 17 349 156 9 Кадемлия
1964 675 16 10 18 368 161 12 Сондаж 2
1997 665 16 14 17 354 153 9 Сборен
1997 655 16 14 15 348 150 9 Сборен
1997 638 16 11 14 347 156 7 Сондаж 3
1998 639 14 14 20 348 156 8 Сондаж 19
1998 652 14 13 18 348 156 8 Сондаж 3
1998 639 16 11 14 348 156 7 Сондаж 8
2000 661 15 12 19 354 155 8 Сондаж 3 ВКП
М.г.,г.г., жаб. са съкращения съответно на малкия гьол, големия гьол и жабарника
Минералната вода се характеризира като слабоминерализирана, хидрокарбонатна натриева, флуорна и силициева. Характерно за минералната вода от всички водоизточници в находище Павел Баня е високата концентрация на флуоридни йони и метасилициева киселина. Температурата се движи между 25( Стублата) и 61,4оС (сондаж Кадемлия). Поради интерес за бутилиране, основният състав на минералната вода е наблюдаван след лагеруване на напълнена минерална вода. В бутилиран вид минералната вода запазва своите показатели и свойства в продължение най-малко на четири месеца (табл.2). Отклоненията, които се наблюдават са в границите на приетите +20 %. Табл. 2 ( в мг/л)
ТАБЛИЦА 2

Година Минер. F Cl SO4 HCO3 Na Ca Водоизточник
1997 655 16 14 15 348 150 9 Сборен
След 4 м. 648 15 14 18 342 148 9 Сборен
Физико-химичната характеристика на минералната вода от Павел Баня е основание за нейното използване като лечебна за:
- външно и питейно балнеолечение по профила на курорта
- бутилиране като лечебна натурална минерална вода, съдържаща флуорид.
Голямата особеност и значение на минералната вода от Павел баня е свързано с:
- високите концентрации на флуорид (15 – 18 мг/л) и метасилициева киселина ( до 98 мг/л)
- на фона на ниска обща минерализация на водата ( 661 мг/л)
- санитарно-химична и микробиологична чистота(отсъствие на нитрати, нитрити и амоний, микробиологично безупречна)
- стойности на микрокомпонентите, на уран, радий-226 и обща бета-радиоактивност в граници на нормите за питейни води
- много добрите вкусови качества на минералната вода- тя е мека – концентрациите на калциеви йони са под 10 мг/л, а магнезиевите са в следи.
Води с толкова много флуорид, колкото има у нас (Овощник, Ягода, Павел баня, Сапарева баня и др.) са рядкост в Европа. Те с успех могат да се прилагат дозирано, по препоръка на лекар-балнеолог, за масова профилактика и лечение. Възможно е намаляване съдържанието на флуорид, както това се практикува в някои страни. За сега не препоръчваме дефлуоризация, тъй като няма законови основания за провеждане на подобна процедура.
Нашите проучвания и изучаване опита на балнеологично значимите страни показва, че може да се дава минерална вода, съдържаща флуорид, в дозирани количества на бебета и малки деца след консултация с лекар.


При какви болести помагат минералните води у нас
Лечебните качества на минералните ни води са познати още от древността - неслучайно край повечето извори преди векове са възниквали селища. Според специалистите у нас се срещат всички известни на планетата минерални води. България има над 600 източника с дебит 270 милиона литра в денонощие средно или силно минерализирани. Повечето са топли или горещи и извират от голяма дълбочина.
От древността още е известно, че минералните води помагат лечението на различни болежки.
Банкя. Балнеоложкият курорт е едва на 17 км от София. Подходящ е за лечение на сърдечно-съдови заболявания, смущения в нервната система, нарушения в обмяната на веществата.
Баните, Смолянско. Балнеолечебният курорт е разположен край р. Малка Арда, на 65 км от Смолян. Водите са подходящи за заболявания на опорно-двигателния апарат и периферната нервна система.
Баня, Карловско. Балнеолечебен и калолечебен курорт, известен като Карловски минерални бани. Намира се на 46 км от Пловдив и на 12 км от Карлово. Специализиран е за лечение на смущения в нервната система, заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система, гръбначния мозък
Велинград. Климатичен и балнеолечебен курорт в Родопите. Има около 70 минерални извора. Благоприятният климат и минералните води са подходящи за лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система, гинекологични заболявания и стерилитет.
Вършец. Разположен в Стара планина, Вършец е известен климатичен и балнеолечебен курорт. В него се лекуват функционални нервни, сърдечно-съдови и ендокринно-обменни заболявания
Девин. Намира се в централната част на Родопите. Минералните води идват от дълбоки извори. Препоръчват се за лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат и на нервната система.
Кюстендил. На 85 км от София. Има 40 извора с общ дебит 2,400 л/мин. Освен минерална вода има и лечебна кал, която се добива от торфено находище. Подходящ е при заболявания на ставите, на периферната нервна система, на гръбначния мозък. Лекуват се гинекологични заболявания и стерилитет.
Момин проход. Намира се в Средна гора, на 73 км от София и на 83 км от Пловдив. Специализиран е за лечение на хронични неспецифични заболявания на дихателната система, заболявания на централната и периферната нервна система, дегенеративни ставни, кожни и чревни страдания.
Нареченски бани. В Родопите, на 40 км от Пловдив. Минералните води и климатът са подходящи за лечение на заболявания в обмяната на веществата, функционални нервни и сърдечно-съдови.
Павел баня. Курортът е разположен в Розовата долина, на 18 км западно от Казанлък. Профилиран е за лечение на травматични и ортопедични възпалителни дегенеративни ставни увреждания, заболявания на периферната нервна система, на гръбначния мозък и гинекологични.
Сандански. Градът е международно известен климатичен и балнеолечебен курорт, разположен в Пирин. Специализиран е за лечение на заболявания на горните дихателни пътища и белите дробове от нетуберкулозно естество, както и за възпалителни дегенеративни ставни заболявания
Сапарева баня. Балнеолечебен курорт, разположен между Рила и Верила, на брега на р. Джерман. Лекуват се заболявания на опорно-двигателния апарат, на периферната нервна система и гръбначния стълб, състояния след травма, ортопедични, дегенеративно-ставни, кожни и гинекологични страдания.
Сливенски бани. Балнеолечебен курорт, разположен в долината на р. Тунджа, на 12 км от Сливен. Препоръчва се за стомашно-чревни, жлъчно-чернодробни и неврологични заболявания, увреждания на опорно-двигателния апарат и на периферната нервна система.
Стрелча. Разположен е в подножието на Централна Средна гора. Подходящ е за лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат, на периферната нервна система, на гинекологични и кожни заболявания.
Хасковски минерални бани. Балнеолечебният център е разположен в Източните Родопи на 18 км от Хасково. В курорта са запазени останки от минерални басейни от II-III век и от средновековната крепост "Калето". Минералната вода е 57 градуса по Целзий и е особено подходяща за лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система - радикулити, полиневрити, ишиаси, лумбаго и др., хронични облитериращи заболявания на периферните артерии (болестта на Бюргер, болестта на Рейно) и др.
Хисар. Градчето е разположено в Средна гора, на 42 км от Пловдив. Средната годишна температура е 16 градуса по Целзий, има 22 минерални извора с общ дебит 4,000 л/мин. Курортът е специализиран за лечение на урологични, стомашно-чревни и жлъчно-чернодробни заболявания.

Кой тип минерална вода в България е полезен за вас и вашите здравословни проблеми

Минералните води (МВ) , приети вътрешно чрез пиене, упражняват своето действие върху лигавицата на храносмилателния тракт , където са заложени многобройни механо- ,химио- , термо- и други рецептори.

Кората на главния мозък преработва получените “сигнали” в референтни импулси към различните органи и системи, които променят функционалното им състояние. Обикновено минералните води оказват бавно своя ефект!

С оглед на това се налага продължителното им приемане. МВ се задържат главно в черния дроб и мускулите, а по-малко в съединителната тъкан, вътрешните органи и кожата.

Отделят се чрез бъбреците и по-малко чрез белите дробове и кожата. Пътят на МВ в организма поради разнообразния им химичен състав се съпровожда от сложни промени в йонното му равновесие. Едни йони се въвеждат в организма , а други се изнасят извън него. Това става с различна скорост за различните йони, вследствие на което организмът се обогатява на едни йони, а обеднява на други.

Тази “трансминерализация” също променя функционалното състояние на нервната система и оттам реактивността на целия организъм. МВ могат да се приемат както в курортна обстановка / при самия извор/, така и в бутилки далеч от курорта. Най-пълно МВ се съхранява в термоси или добре затворени стъклени бутилки ,които трябва да се съхраняват на хладно и тъмно в хоризонтално положение. При определяне индикациите за питейно лечение с минерална вода трябва да се подхожда строго индивидуално - съобразно общото състояние на болния, активността му, вида и фазата на заболяването.

Характерно за дозирането на минералните питейни води е, че се започва с малки дози /50-100 г еднократна доза/ и при поносимост се увеличава до пълната доза /150-250 г/. Броят на отделните и дневното количество на приетата МВ зависи от индивидуалните особености на болния, състава на водата и целта на питейното лечение. Пълният курс на питейното лечение с МВ продължава от 3-6 седмици. Прекъсване се прави, ако има обостряне на страданието.

За стомашните заболявания са показани главно алкални води: Хисаря , Горна Баня , Софийски минерални бани ,Велинград , Баня /района на град Левски/ .

За чревните заболявания са показани различни МВ в зависимост от конкретното заболяване. При упорит запек се прилага пиенето на МВ от Меричлери, Брезник и Брястово. При хроничните колити са показани хидрокарбонатни- хлориднонатриеви и особено калциеви води - Биримирци , Меричлери , Ямбол , Сапарева баня , Брезник , Брястово , Сливенски минерални бани , Нареченски бани , Овча Купел , Момин проход.

Питейното лечение на чернодробните и жлъчни заболявания се осигурява от МВ на Хисаря , Горна Баня , Баня / района на град Левски /, Момин проход, Брястово , Белчин ,Сапарева баня ,Брезник.

Показани за затлъстяване са хидрокарбонатно-хлориднонатриеви води от Провадийско , Банево /Бургаско/, Ямбол , както хидрокарбонатно-сулфатно-натриеви – Нареченски бани ; Велинград; Банкя; Хисаря; Горна Баня ; Баня /района на град Левски/ ; Меричлери.

Сулфидните МВ в Кюстендил и Биримирци и сулфатните МВ в Момин проход; Брястово; Брезник; Сапарева Баня са показни за диабет.

При подагра питейното лечение с МВ е мощен фактор в лечението. Показани са хидрокарбонатно- сулфатно- натриеви и радиоактивни води- Наречен ; Момин проход и Хисаря.

Пиенето на минералната вода при бъбречни заболявания в домашна обстановка има проблематичен характер. Най-добре при тях климатичното лечение / горещ и сух климат/ да се комбинират с питейно, диуретично и физиотерапевтично лечение.

Подходящо е лечението в Хисаря и то през месеците юли и август при бъбречно болни с добро общо състояние, в стабилизиран и компенсиран стадий на болестта.

Горна Баня

„БК Горна Баня”, създадена през 1997 с предмет на дейност бутилиране и търговия с натурална и газирана минерална вода, безалкохолни напитки и натурални сокове, е концесионер на част от находището „Горна Баня”- София. Фабриката на „БК Горна Баня” се намира в непосредствена близост до горнобанското находище, в самия център на софийския квартал Горна Баня.

Бистра, без цвят и мирис, природно чиста, горнобанската вода е една от най-слабоминерализираните води в България и е подходяща за ежедневна консумация, като при използването й няма противопоказания. С отличен химичен състав, тя притежава антитоксично, антигеронтологично и антисклеротично действие. Има подчертано благоприятен ефект при стомашно-чревни, бъбречно-урологични и жлъчно-чернодробни заболявания.

За ефикасното разпространение на продукцията си по цялата територия на страната „БК Горна Баня” ООД има прецизно изградена логистична структура, просторна собствена складова база в гр.София, значим автомобилен парк с поддържащ сервиз, и национална мрежа от десетки търговски представители и шофьори-пласьори. Директни доставки се извършват до повече от 5000 обекта в столицата и 250 дистрибутори в страната. Извън България компанията е изнасяла продукция в държави от Европа, Америка и Азия.

Наред с осигуряване на разливни инсталации за топла и студена вода на корпоративни клиенти с многоброен персонал и директното им зареждане с минерална вода в 19-литрови бутилки, БК „Горна Баня” насочи вниманието си и към домакинствата, като им предлага удобни условия за ползване диспенсери и редовното им зареждане с вода по домовете.

Съгласно последното изследване на „GFK” – България за най-добрите марки за 2005, 1000 случайно подбрани лица от цялата страна подредиха лидерите на пазара в България, като определиха „Горна Баня” за любимата на българите минерална вода. В София 51% са я посочили на 1-во място.
Българската агенция за Kредитен рейтинг присъди кредитен рейтинг BBB+ (тренд положителен) на „БК Горба Баня”, което е високо призвание за постиженията на компанията.

Според данните на Асоциациата на Производителите на Безалкохолни напитки в България, БК „Горна Баня” е маркет-лидер за 2005-та год. на българския пазар на минералните води, с пазарен дял 23,1%, и на 3-то място сред производителите на безалкохолни напитки, с пазарен дял 2,8%. Диаграма: източник АПБНБ.

Девин

Водата – източник на живот
Потребностите на човешкия организъм от вода са равностойни на потребностите му от хранителни вещества. Нейното значение за организма е голямо и твърде многообразно, тъй като всички жизнени процеси са свързани с нея. Затова качеството и състава на водата, която пием са от съществено значение – особено при малки деца и при хора в напреднала възраст.
Бутилираните води в България биват:
Минерална – минерална вода ДЕВИН извира от 700 метра дълбочина с температура 44°С в екологично чист регион в Родопите. Тя е нискоминерализирана, натурална вода (255 мг/л). Предпочитана е от хора с активно ежедневие заради естествената си чистота, приятен вкус и балансиран минерален състав, който носи допълнителни ползи на организма.
Изворна – натурална, добиват се от повърхностни, защитени от замърсяване водоизточници. Те са по-ниско минерализирани, и са подходящи за всекидневна употреба и от деца и хора в напреднала възраст.
Трапезна – промишлено обработена вода, могат да са от всякакъв водоизточник, включително и обезсолена морска вода.

Масова практика у нас е редуването на една минерална вода, с друга марка минерална вода. Това е неправилно, защото макар и различни по състав и количество, повечето минерални води съдържат еднакви минерали и организмът всъщност не може да си “отпочине” от минералната вода. Затова минералните води трябва да се редуват с неминерална – трапзена или изворна.


Девин АД предлага на пазара два вида натурална вода от екологично чист регион в Родопите – минерална и изворна вода DEVIN.

Минерална вода DEVIN извира от 700 метра дълбочина с температура 44° C в екологично чист регион в Родопите. Тя е слабо минерализирана (255 мг/л) и подходяща за всекидневна употреба. Предпочитана е хора с активно ежедневие, заради естествената си чистота, приятен вкус и балансирания си минерален състав.

Изворна вода DEVIN е чиста планинска вода от Родопите - много слабо минерализирана (82 мг/л) и бедна на натрий (4,5 мг/л). Добива се от екологично чист регион. Съчетанието между слаба минерализация и незначително количество натриеви йони са рядка комбинация. Точно заради тази уникална комбинация изворна вода "Девин" може да се пие от новородени, до хора в напреднала възраст.

Минерален състав (mg/l.)
катиони
аниони
Na
65.5
F
4.0
Ca
1.59
Cl
3.5
Fe
0.01
SO4
20.6
Mn
0.01
CO3
24.0
HCO3
85.4
NO2
0.0
NO3
0.0
обща минерализация
255
pH
9.4
ел. проводимост
271 µЅ/cm
Минерален състав (mg/l.)
катиони
аниони
Na
5.4
F
0.18
Ca
7.14
Cl
3.19
Mg
0.48
SO4
3.6
Mn
< 0.002
CO3
24.0
обща минерализация
82
pH
7.8
ел. проводимост
61.5 µЅ/cm

Натуралните води ДЕВИН извират от самото сърце на планината - безупречно чисти, от екологично чист регион, без добавки, без обработки.

Водица


Селото, до където се намира изворът се нарича “Водица” - име, естествено възникнало в миналото, благодарение на това, че керваните към Цариград са спирали сред красивата природа край ручей с чистата и студена вода, за да отдъхнат от дългия път. Сега името “Водица” носи и натурална минералната вода, извираща от най-дълбокия извор в България.

Натурална минерална вода Водица е нискоминерализирана. Общата минерализация е 443 мг. на литър. Това, че е под 500 мг. на литър, я прави годна за всекидневна употреба, а наличието на богат минерален състав осигурява на организма комплекс от полезни минерали.
Водата е хипертермална - извира при температура 42-44 градуса С. Водоносният слой се формира в малм - валанжския водоносен хоризонт, назован така в зависимост от периодите на образуването му. Водният басейн се образува на дълбочина от 800 до 1400 метра. Тази дълбочина естествено защитава водоносния басейн от всякакви повърхностни замърсявания.

"… хидротермалният резервоар е съвършено изолиран и защитен отгоре и отдолу от много дебели водонепроницаеми пластове. Отгоре това са мергели и глинести варовици с дебелина около 600 м. Отдолу-глинести пясъчници, алверолити и аргилити с дебелина над 1000 - 1500 м. ... " "... относителната възраст на минералната вода се оценява в границите 3500 - 5000 години. От това следва, че водата има библейска възраст и неуязвена от човешката дейност чистота..."
Проф. Д-р г.н. инж. К.Д. Щерев

Ползи за здравето

"Водица" е нискоминерална натурална минерална вода, годна за всекидневна употреба. Количество между 1,5 и 2 литра вода ежедневно е необходимо на човешкия организъм, за да е жизнен и действен.


Минерален състав (мг/л)
Катиони: Аниони:
Li - 0.01 NH4 - 0.0
Na - 35.3 F - 0.6
K - 3.9 Cl - 27.0
Ca - 43.1 SO4 - 57.6
Mg - 23.8 HCO3 - 228.8
- H2SiO3 - 22.9

Обща минерализация: 443 мг/л
pH: 7.60
електропроводимост: 545 µs/cm
Минералите, с които се отличава натурална минерална вода "Водица", имат следното въздействие върху организма на човека:

Na - натрият е важен за обмена на вода между клетките и междуклетъчната среда. Той също е важен за работата на мускулите, спомагайки за съкращаването им.

K - калият е важен за регулирането на вода в клетките. Той поддържа осмотичното налягане. Калият спомага за предаването на нервни импулси и свиването на мускулите, също така и за поддържане баланса на течностите в организма, предпазвайки ни от дехидратация или пък от задържане на течности.

Са - калцият изгражда костите и зъбите на човек. Недостигът може да доведе до остеропороза. Спомага и за мускулната активност, както и за предаването на сигнали по нервите.

Mg - магнезият е важен за костите и клетките, особено за мускулните. Той спомага за подобряване на мускулното и нервно равновесие. Заедно с калция - (Са), доставя електричество към сърцето. Спомага за потискане на апетита и в този смисъл е много полезен за хранителни диети.

Калцият (43,1 mg/l), заедно с магнезия (23,8 mg/l) в съотношение 2:1 (каквото е в случая с Водица), са най-добрата комбинация от минерали, спомагащи за изграждане и заздравяване на костите.

Cl - заедно с натрия, хлорът формира обикновената готварска сол. Прекомерната доза от нея е вредна, но липсата й също може да доведе до сериозни проблеми. Хлорът и натрият запазват осмотичното налягане в клетките. Като част от стомашната киселина, те играят важна роля при храносмилането.

SO4 - сулфатите са важни за поддържането на жизнени, гъвкави клетки. Те също така са част от много ензими.

HCO3 - хидрокарбонатна група (или бикарбонатна) - спомага да се поддържа киселинния баланс в стомаха и вътрешните органи и следователно подобрява храносмилането. Помага и при злоупотреба с алкохол.

H2SiO3 - метасилициева киселина - високото съдържание на метасилициева киселина е предпоставка за противодействие срещу процесите на стареене. Счита се, че силицият допринася за по-здрави кости, по-добра кожа и по-гъвкави стави.

F - докато доскоро се смяташе, че флуорът подпомага образуването на зъбите и намалява кариесите, но сега Световната здравна организация приема, че нива над 1,5 мг. на литър не се препоръчват за деца до 7 годишна възраст. На тази основа, чрез член 4 от Директива на Европейската Комисия № 2003/40/ЕК от 16.05.2003 г., се въведе следната регулация:
"… Член 4
1. Натурални минерални води с концентрация на флуор, надвишаваща 1,5 мг/л, трябва да имат в етикета си думите "съдържа повече от 1,5 мг/л флуор; не е подходяща за редовна консумация от бебета и деца до 7-годишна възраст…".
Тази регулация е приета с наредба в Република България и ще влезе в сила от началото на 2006 г.

Съдържанието на флуор във Водица е 0,6 мг/л., което е в нормалните допустими граници, повече от 2 пъти по-малко от граничното количество. Ние препоръчваме родителите да ограничават децата си да консумират вода, съдържаща флуор над 1,5 мг/л.

pH - активна реакция - от 0 до 7 - киселинни, над 7 - алкални. Най-добре е минералните води да бъдат максимално близко до 7, т.е.да са неутрални. Водица е много близо до идеалната неутралност, при лека алкалност - рН 7,6.

Електропроводимост - електропроводимостта се дължи на минералите, разтворени във водата. Само дестилираната вода има нулева електропроводимост. Наличието на минерали във водата придава добър вкус на минералната вода. Водата с добър вкус най-често е с електропроводимост в границите от 400 до 700 µs/cm. Електропроводимостта на Водица е 545 µs/cm.

Като цяло, Водица:
- е хипотонична, т.е способна ефективно да извлича отпадъчни продукти от метаболитните (обменните) процеси и да прочиства организма от регулярно попадащи в него токсични вещества;
- стимулира диурезата и улеснява бъбречната функция;
- благоприятства обмяната на веществата, храносмилането и функциите на черния дроб и жлъчката;
- доставя на организма градивните елементи калций и магнезий и покрива физиологичните потребности от силиций;
- е подходяща за диетични програми и режими на застрашени от затлъстяване, диабет и подагра.