Изследване на бели кръвни клетки

Левкоцити – бели кръвни клетки (WBC).

Върху броя на левкоцитите оказват влияние фактори като възраст, хранене, емоции, физическо напрежение. Наблюдават се и денонощни колебания в броя на левкоцитите. Физиологично броят на белите кръвни клетки при новородени е повишен, но започва да спада към втория ден след раждането. Повишение на левкоцитите (левкоцитоза) се среща най-вече при инфекциозни процеси, гнойни процеси, токсични въздействия, левкози и други. Намаление на левкоцитите (левкопения) може да се наблюдава най-често при вирусни заболявания, ендокринни заболявания, йонизираща радиация, въздействия от токсични и химични вещества, медикаментозни въздействия и други.


В нормално състояние периферната кръв съдържа следните клетки:

Щаб, пръчкоядрени клетки (St) 0 - 8%.

Броят на тези клетки се увеличава най-често при възпалителни заболявания, нормално при бременни жени и други.

Сегментроядрени неутрофили (Sg) 51 -67 %.

Броят на тези клетки се увеличава при бременни, при възпалителни заболявания и други.

Еозинофили (Eo) 0 - 4%.

Увеличават се най-често при паразитози, алергични заболявания, колагенози и други.

Базофили (Ba) 0 -1 %.

Увеличават се най-често успоредно с еозинофилите.

Моноцити (Mo) 4 -8 %.

Моноцити (Mo %) - процент от броя на левкоцитите.

Моноцити (Mo #) - в абсолютна стойност от общия брой левкоцити.

Повишение на моноцитите (моноцитоза) се наблюдава при хронични възпаления и оздравителната фаза на възпалителни заболявания, инфекциозна мононуклеоза и други. Намаление на моноцитите (моноцитопения) се среща рядко.

Гранулоцити (Gr)

Гранулоцити (Gr %)- процент от общия брой левкоцити.

Гранулоцити (Gr #)- абсолютен брой от общите левкоцити.

Увеличен брой гранулоцити се наблюдава при инфекциозни заболявания, гнойни процеси и други. Намален брой гранулоцити се наблюдава при вирусни заболявания, химични увреждания, лекарствени интоксикации, лъчеви въздействия и други.

Лимфоцити (Ly) 22 - 40 %.

Лимфоцити (Ly %) - процентно участие към общия брой левкоцити.

Лимфоцити (Ly #) - абсолютна стойност по отношение общия брой левкоцити.

Повишение на лимфоцитите (лимфоцитоза) се наблюдава при вирусни заболявания, инфекциозна мононуклеоза, оздравителна фаза на остри бактериални инфекции, лимфаденити, хронични лимфолевкози и други. Физиологично повишение на броят им се наблюдава до четвъртата година у децата, при инфекциозна мононуклеоза, други вирусни заболявания, лимфна левкоза и други. Намаление на лимфоцитите (лимфопения) се наблюдава при остра фаза на бактериални инфекции, лечения с цитостатици, кортизол, лъчелечение и други.

Плазмоцити (Pl) 0 - 1%.

Наблюдават се по-рядко, около 0,5%.

Морфология на белите кръвни клетки.

Този показател помага за установяване на токсодегенеративни промени в белите кръвни клетки, които най-често се дължат на токсично увреждане на клетките, вследствие например силно изразен възпалителен процес, продължително приемане на даден вид медикамент (като антибиотици), предозиране на медикаменти и други.

Диференциално броене на левкоцитите (мануално).

Автоматичното диферинциално изброяване на белите кръвни клетки дава по-пълна информация за клетките тъй като:
1. се идентифицират по-голям брой клетки (7 вида, нормално присъстващи в периферната кръв);
2. може да се установи наличие на млади клетки, които нормално не се срещат в периферната кръв;
3. може да се установи и морфологията на клетките от белия и червения кръвен ред.